Selecteer een pagina

Begraafplaats Austerlitz

We gebruiken cookies op onze website om uw (volgende) bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door op “ACCEPTEER” te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Welkom op de website van Begraafplaats Austerlitz!

Welkom bij Begraafplaats Austerlitz, een serene rustplek te midden van de natuur aan de rand van het schilderachtige dorp Austerlitz op de Utrechtse Heuvelrug. Hier vindt u een vredige omgeving, omringd door groen, waar herinneringen bloeien en eeuwige rust wordt omarmd. Ontdek de harmonie van deze bijzondere begraafplaats, waar we zorgvuldig de band tussen de natuur en dierbare herinneringen koesteren.

Historie

De geschiedenis van de Begraafplaats Austerlitz is na de Franse tijd ontstaan in het begin van de negentiende eeuw. Lees verder.

Reglement

In verband met de recente overgang naar een nieuwe rechtspersoon (stichting), wordt een nieuw reglement geformuleerd. Tot het ingaan van dit reglement, geldt het reglement dat is vastgesteld door de Kerkenraad van PKN De Hoeksteen te Austerlitz.

Tarieven

Klik hier voor de tarieven die voor 2024 zijn vastgesteld.

Onze begraafplaats is klein en ligt midden in het bos. Dat maakt deze plek zo uniek. De rust en eenvoud treffen je op het moment dat je het hek doorkomt.

De begraafplaats in Austerlitz was tot 2024 eigendom van de Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz en wordt tegenwoordig beheerd door de Stichting Begraafplaats Austerlitz. Iedere inwoner van Austerlitz kan op de begraafplaats begraven worden. Of er voor kiezen om een asbus in een keldertje in de urnentuin te plaatsen.

Voor oud-inwoners van Austerlitz en voor inwoners van Zeist is er, weliswaar met toeslag, voorlopig ook ruimte op de begraafplaats. Hiervoor is gekozen om in elk geval voldoende plaats te hebben voor de inwoners van het dorp.

Voor het openen en sluiten van de graven komt een bedrijf ons helpen met een graafmachine. Dit maakt het werk minder zwaar.

De plaatselijke hovenier assisteert ons regelmatig op de maandagmorgen. Op deze morgen is er een groep vrijwilligers actief met het verzorgen van de begraafplaats. Op de dinsdagavond of zaterdagmorgen is er ook regelmatig een groep aan het werk.

Zonder de inzet van deze vrijwilligers is het niet mogelijk om de begraafplaats er netjes uit te laten zien. Mocht u zich aan willen sluiten bij één van deze groepen dan bent u van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de beheerder.

 

Historie begraafplaats

Het dorp Austerlitz ontstond in 1804 en 1805 als direct gevolg van de legering van plm. 18.000 militairen op de heide bij Driebergen. In deze periode vonden de begrafenissen dan ook in genoemd dorp plaats. Na een periode van onzekerheid over het voortbestaan van Austerlitz door het verdwijnen van de militairen, werd het in 1811 ingelijfd bij Zeist. Daar vonden voortaan de begrafenissen plaats. In 1827 werd hierop een uitzondering gemaakt ten gunste van de heer F.A. Hubert.

Hubert bezat inmiddels vrij uitgebreide gronden rondom Austerlitz. De gronden achter zijn woning noemde hij ‘Heidelanden.’ Toen zijn echtgenote Sara C. La Farque in genoemd jaar overleed, kreeg Hubert toestemming tot de aanleg van een familiegraf op ‘Heidelanden.’ Op het graf van zijn echtgenote plaatste hij een liggende steen met als tekst “Anno i.c. 1827; in naam der heilige drie-eenheid; begraafplaats der familie F.A.Hubert; hier rust vrouwe Sara Charlotte Hubert; geboren den 12 november 1771; overleden den 1 november 1827” .

In 1836 verkocht Hubert zijn bezittingen aan de Amsterdamse bankier en koopman Johannes B. Stoop. Laatstgenoemde verplichtte zich “de op het buitengoed liggende grafkelder in denzelfden staat te onderhouden waarin dezelve thans gevonden wordt en behoorlijk onder den aarde bedekt te laten verblijven, en wijders moeten zorg dragen dat dezelve nimmer, door iemand wie het ook zij worde geopend; zullende hetzelve nog thans dezelve naar verkiezing kunnen beplanten”.

Johannes Bernardus Stoop, foto: Iconografisch bureau Den Haag

In 1871 wilde Hervormd Austerlitz graag een eigen begraafplaats. Men vond de weduwe A.A.de Beaufort-Stoop bereid hiervoor een stuk grond, groot 10 are, af te staan. Het behoorde tot het vroegere ‘Heidelanden’ en lag bij het genoemde familiegraf. De gemeente Zeist gaf op 18 januari 1871 toestemming hier een begraafplaats aan te leggen, met dien verstande dat men minstens 50 meter van het dichtstbijzijnde woonhuis verwijderd diende te blijven. Het familiegraf Hubert was op een afstand van 45 meter van dat woonhuis gelegen. Daardoor kwam het familiegraf juist buiten de begraafplaats te liggen. Veel later is de steen van dit familiegraf direct binnen de omheining geplaatst. Tot 1993 heeft deze historische steen daar gelegen. Nadat de steen was gerestaureerd, werd deze op een nieuwe plaats gelegd, direct voor het zgn. baarhuisje.

In 1904 dreigde de begraafplaats te klein te worden: er waren nog maar acht plaatsen beschikbaar. De heer De Beaufort, kerkvoogd van Austerlitz en eigenaar van het aangrenzende terrein, schonk grond voor de benodigde uitbreiding. In 1935 mocht er opnieuw uitgebreid worden tot een breedte van 45 en een diepte van 58 meter.

Oorspronkelijk en voor lange tijd was de begraafplaats uitsluitend bestemd voor Hervormde inwoners van Austerlitz. Alle overige overledenen werden elders begraven. Inmiddels is de begraafplaats algemeen.

Aanleg

De begraafplaats is niet echt ‘aangelegd.’ Door het midden loopt een hoofdpad, waarop rechthoekig zijpaden zijn aangelegd. Ook zijn er paden langs de zijkanten. Men heeft simpelweg van voren naar achteren begraven, zij het dat er een klein gedeelte bestemd was voor kindergraven. Voor het begraven zijn lange tijd zeer lage kosten berekend. Dit had te maken met het feit dat de inwoners van Austerlitz eenvoudige, meestal arme lieden waren. De lage inkomsten gingen ten koste van het onderhoud. Dit heeft decennia lang nauwelijks plaatsgevonden. Mede hierdoor maakte vooral het eerste – oudste – gedeelte een erg verwaarloosde indruk. Op dit moment worden tarieven toegepast die enigszins gerelateerd zijn aan die van omliggende gemeenten. In 1996 werd een kleine urnentuin aangelegd. Dit initiatief leidde tot de ontvangst van de 1e Prijs van de Facultatieve Vereniging voor Crematie en As bestemming. Ook is er een groep vrijwilligers die een groot deel van het onderhoud verrichten en tenslotte zijn er regelmatig gulle gevers. Hierdoor is men thans in staat een verantwoorde verzorging aan de begraafplaats te geven.

Monumentstatus

Het oudste deel heeft de gemeentelijke monumentstatus wegens de structuur, de grafsteen uit 1827 en het ‘baarhuisje.’ Dit werd kort na 1871 gebouwd met gelden die door de familie De Beaufort beschikbaar waren gesteld. Het baarhuisje is momenteel in gebruik als materiaalopslagplaats.

Ruiming

In 1995 werd een groot deel van de ‘oude’ begraafplaats geruimd. De resten zijn bijeengebracht in één nieuw graf, waarop een gedenksteen is geplaatst. Bijna alle aanwezige stenen zijn voor het baarhuisje geplaatst en geven een indruk van de sociale samenstelling van de bevolking uit de 19e en vroeg-20e eeuw. De 150 kinder- en 200 volwassenengraven waren voorzien van slechts 17 stenen en een ijzeren hekwerk. Dit tekent de schrijnende armoede uit die periode.

Onderhoud

Na 1990 bleek het mogelijk een groeiende groep vrijwilligers te enthousiasmeren voor regelmatig onderhoud. Deze ging voortvarend en trouw aan de slag. Het resultaat was dat het aanzicht van de begraafplaats snel verbeterde. Door de aanpak van de beheerder werden ook andere zaken verbeterd. Te denken valt aan het plaatsen van banken, het verbeteren van de paden en het plaatsen van kranen en waterbakken. Al deze zaken hebben tot gevolg dat er veel meer belangstelling voor de begraafplaats is ontstaan. Steeds meer nabestaanden zijn overgegaan tot regelmatig onderhoud van hun graven. Iets wat voorheen weinig zin had. Een ander gevolg van een verzorgde begraafplaats is dat steeds vaker oud-ingezetenen in Austerlitz hier begraven willen worden.

Deze tekst is gebaseerd op een door Rutger Loenen geschreven bijdrage van de Historische Werkgroep Austerlitz, 2001  

 

Contact

E-mailadres: beheerder@begraafplaats-austerlitz.nl

Telefoon: +31 (0)6 125 539 87

Adres:  Oude Postweg 80 | 3711 AK | Austerlitz

Zaalverhuur in het nabij gelegen kerkgebouw via:

mevrouw A. Vermeulen, telefoon 0343 491 500

Zakelijke gegevens

KVK-nummer: 90572033

© 2024 Stichting Begraafplaats Austerlitz. | All rights reserved. | Lay out: Pyramid Hosting, Austerlitz, the Netherlands